انواع روش های شارژ باتری ماشین

انواع روش های شارژ باتری ماشین

3 روش برای شارژ باتری وجود دارد که شامل اتصال به روش سری، اتصال به روش موازی و تصال به روش سری - موازی است. در این مطلب انواع روش های شارژ با ذکر مثال را به شما توضیح می دهیم.


روش اول
 اتصال به روش سری است که در آن:

میزان ولتاژ خروجی افزایش ولی ظرفیت خروجی ثابت می ماند.
این روش با افزایش تعداد باتری خطرناک می شود.

برای مثال:
اتصال 2 باتری 12 ولت با ظرفیت 60 آمپر در روش سری
نتیجه خروجی 24 ولت با ظرفیت 60 آمپر را خواهد داشت.

روش دوم اتصال به روش موازی است که:

ولتاژ خروجی ثابت می ماند ولی ظرفیت خروجی افزایش پیدا می کند.

برای مثال:
اتصال 2 باتری 12 ولت با ظرفیت 60 آمپر در روش موازی
نتیجه خروجی 12 ولت با ظرفیت 120 آمپر را خواهد داشت.

روش سوم اتصال به روش سری - موازی است که در آن

ولتاژ خروجی افزایش می یابد ظرفیت باتری نیز افزایش می یابد.

برای مثال:
اتصال 4 باتری 12 ولت با ظرفیت 60 آمپر در روش سری - موازی
نتیجه خروجی 24 ولت با ظرفیت 120 آمپر را خواهد داشت.